الکترونیک

عنوان تاریخ ایجاد شد
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 01 خرداد 1396
تاریخ های مهم همایش "نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق" 31 ارديبهشت 1396
تاریخ های مهم (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تماس با دبیرخانه (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
تماس با دبیرخانه همایش ملی نوآوری های علوم مهندسی برق 31 ارديبهشت 1396
تنظیم مقاله (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
توضیحات همایش (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 07 تیر 1389
دانلود قالب سخنرانی همایش ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 22 آبان 1396
دانلود قالب پوسترهای همایش ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 22 آبان 1396
زمان بندی همایش ملی نو آوری های علوم مهندسی برق 20 آذر 1396
زمان بندی کلی کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 20 آذر 1396
محورهای همایش (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
محورهای همایش"نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق" 31 ارديبهشت 1396
نتایج داوری مقالات کنفرانس ملی نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق 30 -3443
نحوه تنظیم و ارسال مقالات همایش ملی "نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق" 31 ارديبهشت 1396
هزینه شرکت (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
هزینه شرکت در همایش"نوآوری های کاربردی درعلوم مهندسی برق" 31 ارديبهشت 1396
همایش "نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق" تمدید شد 10 آبان 1396
کمیته علمی و اجرایی (کنفرانس ملی نو آوری های علوم مهندسی برق) 26 مهر 1394
کمیته علمی و اجرایی همایش ملی "نوآوری های کاربردی در علوم مهندسی برق " 10 مرداد 1396

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com