باستان شناسی

عنوان تاریخ ایجاد شد
اولین همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری موفق به اخذ تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گردید. 18 اسفند 1394
برنامه برگزاری همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری 14 ارديبهشت 1395
تاریخ های مهم 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
تماس با دبیرخانه 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
تنظیم مقاله 01 شهریور 1396
توضیحات همایش 01 شهریور 1396
کمیته علمی و اجرایی 01 شهریور 1396
کمیته علمی و اجرایی همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
محور های همایش 01 شهریور 1396
محورهای همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
مقالات تأیید شده همایش باستان شناسی 31 فروردين 1395
نحوه تنظیم و ارسال چکیده و مقاله کامل همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
هزینه شرکت 01 شهریور 1396
هزینه شرکت در همایش همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 27 بهمن 1394
همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری 26 مهر 1394

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com