باستان شناسی

عنوان تاریخ ایجاد شد
اولین همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری موفق به اخذ تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گردید. 18 اسفند 1394
برنامه برگزاری همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری 14 ارديبهشت 1395
تاریخ های مهم (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
تماس با دبیرخانه (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
تنظیم مقاله (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
توضیحات همایش (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
محور های همایش (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
محورهای همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
مقالات تأیید شده همایش باستان شناسی 31 فروردين 1395
نحوه تنظیم و ارسال چکیده و مقاله کامل همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
هزینه شرکت (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
هزینه شرکت در همایش همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394
همایش ملی "باستان شناسی و تاریخ هنر آذربایجان" 27 آبان 1397
همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 27 بهمن 1394
همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری 26 مهر 1394
کمیته علمی و اجرایی (همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری) 01 شهریور 1396
کمیته علمی و اجرایی همایش ملی "باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری" 29 مهر 1394

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com