مدیریت

عنوان تاریخ ایجاد شد
برنامه برگزاری همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت در مورخه 1395/08/21 19 آبان 1395
اطلاعیه تمدید 10 مهر 1395
اطلاعیه: ارسال پستی گواهی همایش 23 آبان 1395
تاریخ های مهم (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم همایش "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" 26 خرداد 1395
تماس با دبیرخانه (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت 26 خرداد 1395
تنظیم مقاله (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
توجه اطلاعیه 09 آبان 1395
توضیحات همایش (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
لیست نتایج مقالات پذیرفته شده همایش ملی "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" از داوری تا تاریخ 95/07/25(مرحله اول) 25 مهر 1395
لیست نتایج مقالات پذیرفته شده همایش ملی "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" از داوری تا تاریخ 95/08/10 (مرحله دوم) 11 آبان 1395
لیست نتایج مقالات پذیرفته شده همایش ملی "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" از داوری تا تاریخ 95/08/10 (مرحله سوم -نهایی) 16 آبان 1395
محور های همایش (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
محورهای همایش "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" 26 خرداد 1395
نحوه تنظیم و ارسال چکیده و مقاله کامل همایش ملی "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" 07 تیر 1395
هزینه شرکت (همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت) 01 شهریور 1396
هزینه شرکت در همایش"رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" 26 خرداد 1395
همایش "رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت" 08 تیر 1395
همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت 07 تیر 1389

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com