منابع طبیعی

عنوان تاریخ ایجاد شد
آخرین مهلت تکمیل ثبت نام و واریز هزینه شرکت در همایش 26 آبان 1394
اطلاعیه زمان برگزاری همایش لی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی 01 آذر 1394
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری کارگاههای آموزشی در روز برگزاری همایش در تاریخ 03/09/94 27 آبان 1394
برنامه برگزاری همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی 02 آذر 1394
تاریخ های مهم 01 شهریور 1396
تاریخ های مهم همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی 06 اسفند 1392
تماس با دبیرخانه 01 شهریور 1396
تماس با دبیرخانه همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی 26 مرداد 1394
تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی 16 آبان 1394
تنظیم مقاله 01 شهریور 1396
زمان اعلام نتایج داوری مقالات همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی 20 آبان 1394
کمیته علمی و اجرایی 01 شهریور 1396
کمیته علمی و اجرایی همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی 26 مرداد 1394
نحوه تنظیم و ارسال چکیده همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی 26 مرداد 1394
هزینه شرکت 01 شهریور 1396
هزینه شرکت در همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی 06 اسفند 1392
همایش یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی 26 مهر 1394

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com