نحوه تنظیم و ارسال چکیده و مقاله کامل

تعداد صفحه مقاله کامل: با چکیده فارسی و انگلیسی حداكثر 7 صفحه در محيط Word 2007

فاصله خطوط: يك (single) حاشيه­ها: 5/2 سانتي متر از هر طرف

نوع قلم: فارسي B-lotus 12 و انگليسي Times New Roman 11

نحوه ارسال: صرفا از طريق سايت همایش به نشاني http://conference.m-iau.ac.ir  

دانلود فرم نمونه

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com