اعضای کمیته ­های  علمی و اجرایی همایش ملی یافته­ های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی

 

اعضاي کمیته علمی

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

علی

فرامرزی

دکتری

اکولوژی کشاورزی

استادیار

دبیر علمی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

حمداله

کاظمی اربط

دکتری

زراعت و اصلاح نباتات

استاد

رئیس کمیته علمی زراعت

استاد بازنشسته دانشگاه تبریز

3

مظفر

شریفی

دکتری

فیزیولوژی گیاهی

دانشیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه تربیت مدرس

4

جلیل

اجلی

دکتری

اکولوژی

استادیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

مهرداد

عبدی

دکتری

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

محمد باقر

خورشیدی

دکتری

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

مهرداد

یارنیا

دکتری

زراعت

دانشیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

8

بهرام

میرشکاری

دکتری

زراعت

دانشیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

9

فرهاد

فرح وش

دکتری

زراعت

دانشیار

عضو کمیته علمی زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10

سید یعقوب

صادقیان مطهر

دکتری

اصلاح نباتات

استاد

رئیس کمیته علمی اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

سعید

اهری­زاد

دکتری

اصلاح نباتات

دانشیار

عضو کمیته علمی اصلاح نباتات

دانشگاه تبریز

12

حسن

منیری فر

دکتری

اصلاح نباتات

دانشیار

عضو کمیته علمی اصلاح نباتات

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

13

ورهرام

رشیدی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

عضو کمیته علمی اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

14

حمید

حاتمی ملکی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

عضو کمیته علمی اصلاح نباتات

دانشگاه مراغه

15

علی

نظیرزاد

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

عضو کمیته علمی اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

16

منوچهر

فربودی

دکتری

علوم خاک

استادیار

رئیس کمیته علمی منابع طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

17

مهرداد

اکبرزاده

دکتری

علوم جنگل

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

18

میر عمادالدین

بزرگزاده

دکتری

فیزیولوژی جنگل

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

19

فاطمه

سفیدکن

دکتری

فیتوشیمی

استاد

رئیس کمیته علمی گیاهان دارویی و فیتوشیمی

سازمان جنگل ها و مراتع

20

عبداله

قاسمی پیربلوطی

دکتری

زراعت – گیاهان دارویی

دانشیار

عضو کمیته علمی گیاهان دارویی و فیتوشیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

21

حسن

نورافکن

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

عضو کمیته علمی گیاهان دارویی و فیتوشیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

22

علی

خانی

دکتری

شیمی کاربردی

استادیار

عضو کمیته علمی گیاهان دارویی و فیتوشیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

23

مقصود

اکبرزاده

دکتری

شیمی گیاهان دارویی

استادیار

عضو کمیته علمی گیاهان دارویی و فیتوشیمی

دانشگاه پیام نور مرند

24

یوسف

مجتهدی

دکتری

علوم جنگل

دانشیار

رئیس کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

25

وحید

عبدوسی

دکتری

میوه کاری

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

26

مهدی

اورعی

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

27

علی

ایمانی

دکتری

علوم باغبانی

دانشیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

ایستگاه تحقیقات باغبانی البرز

28

موسی

ارشد

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

29

افسانه

یوسف­پور

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

30

علیرضا

طباطبایی رئیسی

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

عضو کمیته علمی علوم باغبانی و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

31

امیر

موسوی

دکتری

بیوتکنولوژی

دانشیار

رئیس کمیته علمی بیوتکنولوژی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

32

ناصر

محب­علی­پور

دکتری

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

استادیار

عضو کمیته علمی بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

33

ناصر

زارع

دکتری

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

استادیار

عضو کمیته علمی بیوتکنولوژی

دانشگاه محقق اردبیلی

34

فرخ

کریمی

دکتری

زیست شناسی- ژنتیک

استادیار

عضو کمیته علمی بیوتکنولوژی

دانشگاه مراغه

35

سلیمان

جمشیدی

دکتری

بیماری شناسی گیاهی

استادیار

رئیس کمیته علمی گیاهپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

36

شهرام

شاهرخی

دکتری

حشره شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی گیاهپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

37

اورنگ

کاووسی

دکتری

حشره شناسی

دانشیار

عضو کمیته علمی گیاهپزشکی

دانشگاه زنجان

38

رضا

فرشباف

دکتری

حشره شناسی

دانشیار

عضو کمیته علمی گیاهپزشکی

دانشگاه تبریز

39

محمد حسین

کاظمی

دکتری

حشره شناسی

دانشیار

عضو کمیته علمی گیاهپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

40

ناصر

نظری

دکتری

علوم خاک

استادیار

رئیس کمیته علمی علوم خاک و آبیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

41

الناز

نوروزی اقدم

دکتری

آبیاری

استادیار

عضو کمیته علمی علوم خاک و آبیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

42

علی اکبر

سالاردینی

دکتری

علوم خاک

استاد

عضو کمیته علمی علوم خاک و آبیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

43

سیروس

آذرآبادی

دکتری

علوم خاک

استادیار

عضو کمیته علمی علوم خاک و آبیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

44

صدیف

آزاد مرد

دکتری

صنایع غذایی

دانشیار

رئیس کمیته علمی صنایع غذایی

دانشگاه تبریز

45

جواد

حصاری

دکتری

صنایع غذایی

دانشیار

عضو کمیته علمی صنایع غذایی

دانشگاه تبریز

46

بهرام

فتحی

دکتری

صنایع غذایی

استادیار

عضو کمیته علمی صنایع غذایی

دانشگاه محقق اردبیلی

47

علی

کیانی راد

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

رئیس کمیته علمی اقتصاد، مدیرریت و ترویج کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

48

اسماعیل

پیش­بهار

دکتری

اقتصاد کشاورزی

دانشیار

عضو کمیته علمی اقتصاد، مدیرریت و ترویج کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

49

علی

رسولی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی اقتصاد، مدیرریت و ترویج کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

50

جعفر

یعقوبی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی اقتصاد، مدیرریت و ترویج کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

51

جواد

محمودی کرمجوان

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی اقتصاد، مدیرریت و ترویج کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

52

رضا

عبدی

دکتری

ماشین­های کشاورزی

دانشیار

رئیس کمیته مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانشگاه تبریز

53

ترحم

مصری

دکتری

ماشین­های کشاورزی

دانشیار

عضو کمیته علمی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانشگاه محقق اردبیلی

54

عادل

نبیان

 

مکانیک ماشین­های کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیریز

55

اسد

اسدی

دکتری

دامپزشکی (فارماکولوژی)

استادیار

رئیس کمیته دام و طیور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

56

رضا

وجدی

دکتری

دامپزشکی (مامایی)

استادیار

عضو کمیته دام و طیور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

57

جلال

شایق

دکتری

دامپزشکی (میکروبیولوژی)

استادیار

عضو کمیته دام و طیور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

58

یوسف

مهمان­نواز

دکتری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

عضو کمیته دام و طیور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

59

جابر

داوودی

دکتری

دامپزشکی (انگل­شناسی)

استادیار

عضو کمیته دام و طیور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

60

ذبیح اله

نعمتی

دکتری

تغذیه دام (طیور)

استادیار

عضو کمیته دام و طیور

دانشگاه تبریز

61

سعید

باقری

دکتری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

عضو کمیته دام و طیور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

اعضاي کمیته اجرايي

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

علی

سلمان­پور

دکتری

علوم اقتصادی

استادیار

رئیس همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

ناصر

محبعلی پور

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

دبیر اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

رضا

وجدی

دکتری

دامپزشکی

استادیار

مدیر کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

سلیمان

جمشیدی

دکتری

بیماری شناسی گیاهی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

حسن

نورافکن

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

علی

خانی

دکتری

شیمی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

حبیب

خدابنده

کارشناسی ارشد

حشره­شناسی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

عباس

نعمتی

کارشناسی ارشد

برق (الکترونیک)

مربی

عضو کمیته اجرایی

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

قادر

حسن­زاده

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

کارشناس

مسئول انتشارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

سعید

سلیمانی

کارشناسی ارشد

مدیریت کشاورزی

کارشناس

مسئول وب­سایت همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

سیدفرج

مختاری

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

کارشناس

مسئول کمیته اسکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

12

رضا

غیابی

کارشناسی

مدیریت

کارشناس

مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com