مشخصات اعضاي هيئت علمی:

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

حسین

علیزاده

دکتری

باستان شناسی

استادیار

دبیر علمی همایش

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

 

2

بهمن

فیروزمندی

دکتری

باستان شناسی

دانشیار

رییس کمیته علمی

دانشگاه تهران

3

رضا

رضالو

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه محقق اردبیلی

4

حسن

درخشی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر

5

طاهره

عزیزی پور

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرو دشت

6

امیر

هاشم پور

دانشجوی دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

7

لاچین

اسمعیلی

کارشناسی ارسد

گرافیک

مربی

عضو کمیته علمی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

خداکرم

مظاهری

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

9

حسن

هاشمی

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

10

زهره

صلواتی زاده

کارشناسی ارشد

معماری

مربی

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

11

مهناز

نوروزی

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

مربی

عضو کمیته علمی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

 عوامل اجرائی

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

علی

سلمانپور

دکتری

علوم اقتصادی

استادیار

رییس همایش

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

علی

فرامرزی

دکتری

اکولوژی کشاورزی

استادیار

مدیر کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

جلیل

اجلی

دکتری

کشاورزی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

رضا

وجدی

دکتری

دامپزشکی

استادیار

مدیر پژوهش دبیر اجرایی همایش

دانشکاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

حسین

علیزاده

دکتری

باستان شناسی

استادیار

عضو کمیته اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

امیر

هاشم پور

دانشجوی دکتری

باستان شناسی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشکاه آزاد اسلامی واحد چالوس

7

قادر

حسن زاده

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

کارشناس

مسئول اطلاع رسانی

دانشگاهآزاد اسلامی واحد میانه

8

سعید

سلیمانی

کارشناسی ارشد

مدیریت کشاورزی

کارشناس

مسئول وب سایت همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

سید فرج

مختاری

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

کارشناس

مسئول کمیته اسکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

بهروز

بخشی

دانشجوی ارشد

باستان شناسی

کارشناس

همکار اجرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com