نحوه تنظیم و ارسال چکیده و مقاله کامل

فایل چکیده و اصل مقاله طبق فرم نمونه (دانلود کنید) و در سربرگ همایش تنظیم گردد.

تعداد صفحه مقاله کامل: با چکیده فارسی و انگلیسی حداكثر 10 صفحه در محيط Word 2007

فاصله خطوط: يك (single) حاشيه­ ها: 54/2 سانتي متر از هر طرف

نوع قلم: فارسي B-lotus 12 و انگليسي Times New Roman 11

نحوه ارسال: صرفاً از طريق سايت همایش به نشاني http://conference.m-iau.ac.ir  

عنوان فايل ارسالي: نام خانوادگي نويسنده اول به فارسی باشد.

دانلود فرم نمونه

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com