مشخصات اعضاي هيئت علمی:

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

کرم اله

دانشفرد

دکتری

مدیریت دولتی

دانشیار

دبیر علمی همایش

دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2

مهدی

الوانی

دکتری

مدیریت دولتی

استاد

رئیس کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3

رضا

نجف بیگی

دکتری

مدیریت دولتی

استاد

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران

4

عباس

طلوعی اشلق

دکتری

مدیریت صنعتی

استاد

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران

5

مرتضی

موسی خانی

دکتری

مدیریت دولتی

دانشیار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

6

حسن

گیوریان

دکتری

مدیریت دولتی

دانشیار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

7

علی

کارگر

دکتری

مدیریت دولتی –تطبیقی و توسعه

استادیار

کمیته علمی مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

رقیه

حسن زاده

دکتری

مدیریت دولتی-منابع انسانی

استادیار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

رستم

قره داغی

دکتری

مدیریت دولتی –خط مش گذاری دولتی

استاد یار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

فرید

احمدی

دکتری

مدیریت –منابع انسانی

استاد یار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

داود

حق خواه

دکتری

مدیریت –منابع انسانی

استاد یار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

12

محمد

پاسبانی

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

رئیس کمیته علمی مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

13

مجید

کلانتری

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

عضو کمیته علمی مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

14

رستم

درخشان

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار

عضو کمیته علمی مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

15

کامبیز

حمیدی

دکتری

مدیریت – خط مش گذاری

استادیار

عضو کمیته علمی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

16

علی

سلمان پور

دکتری

علوم اقتصادی

دانشیار

عضو کمیته علمی اقتصاد و کارافرینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

17

نسرین

رستمی

دکتری

علوم اقتصادی

استاد یار

 عضوکمیته علمی اقتصاد و کارافرینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

18

سیما

اسکندری

دکتری

علوم اقتصادی

استاد یار

 عضوکمیته علمی اقتصاد و کارافرینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

19

شهلا

احمدی

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

مربی

عضوکمیته علمی اقتصاد و کارافرینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

20

جلیل

اجلی

دکتری

زراعت -اکولوژی

استاد یار

عضوکمیته علمی اقتصاد و کارافرینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

21

صابر

جلیلی

دکتری

حسابداری

استادیار

رئیس کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

22

رضا

تهرانی

دکتری

حسابداری

دانشیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه تهران

23

قدرت اله

طالب نیا

دکتری

حسابداری

دانشیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

24

سعید

جبارزاده

دکتری

حسابداری

استادیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

25

امیر رضا

رمضانی

دکتری

حسابداری

استادیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

26

چنگیز

سلمانی

دکتری

حسابداری

استادیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

27

رضا

رجبی

دکتری

حسابداری

استاد یار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

28

رسول

برادران حسن زاده

دکتری

حسابداری

استاد یار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

29

عبداله

پاکدل

دکتری

حسابداری

استادیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

30

اصغر

اسدیان

دکتری

حسابداری

استادیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

31

حیدر

محمدزاده

دکتری

حسابداری

دانشیار

عضو کمیته علمی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

32

علی

کیانی راد

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

رئیس کمیته علمی اقتصاد و مدیریت کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

33

علی

رسولی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی اقتصاد و مدیریت کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

34

جعفر

یعقوبی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی اقتصاد و مدیریت کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

35

اسماعیل

پیش­بهار

دکتری

اقتصاد کشاورزی

دانشیار

عضو کمیته علمی اقتصاد و مدیریت کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

36

لورنس

انویه تکیه

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

عضو کمیته علمی اقتصاد و مدیریت کشاورزی

 

36

             

مشخصات اعضاي هيئت اجرايي:

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

علی

سلیمی شاملو

دکتری

ریاضی

استادیار

رئیس همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

رستم

قره داغی

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار

دبیر اجرایی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

علی

فرامرزی

دکتری

زراعت

استاد یار

مدیر کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

رضا

وجدی

دکتری

دامپزشکی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

کریم

جهانگیری

دکتری

آموزش زبان

استاد یار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

ناصر

محبعلی پور

دکتری

اصلاح نباتات

استاد یار

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

حبیب اله

خدابنده

کارشناسی ارشد

حشره­شناسی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

داود

روحی

کارشناسی ارشد

حسابداری

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

زهرا

قاسمی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات انگلیسی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

محمد

نصیری

دکتری

مکانیزاسون

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

نوید

رضاقلیزاده

دکتری

مدیریت فناوری اطلاعات

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

12

شهرام

محمدی

دکتری

مدیریت تکنولوژی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

13

نسرین

اسکویی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

14

بهمن

ولی نزاد

دکتری

تربیت بدنی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

15

رفعت

عطاری

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزش

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

16

شهریار

مظلومی

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

مربی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

17

قادر

حسن­زاده

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

کارشناس

مسئول اطلاع رسانی و انتشارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

18

سعید

سلیمانی

کارشناسی ارشد

مدیریت کشاورزی

کارشناس

مسئول وب­سایت همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

19

سیدفرج

مختاری

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

کارشناس

مسئول کمیته اسکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

20

رضا

غیابی

     

مسئول روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

21

لاچین 

اسمعیلی

کارشناسی ارشد گرافیک مربی

طراح پوستر ها و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com