مشخصات اعضاي کمیته علمی

رديف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصيلي

سمت (درهمایش)

دانشگاه /سازمان

1

شهرام

موسوی

مهندسی عمران

دبیر علمی همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

نقدعلی

چوپانی

طراحی کاربردی جامدات

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی سهند

3

هوشیار

ایمانی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه محقق اردبیلی

4

مهدی

پناهی

مهندسی محیط زیست

عضو کمیته علمی

دانشگاه زنجان

6

مسعود

حسین زاده

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه تبریز

7

ناصر

تقی زادیه

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه تبریز

8

سید علی اکبر

موسوی

عمران و محیط زیست

عضو کمیته علمی

دانشگاه شیراز

9

مهدی

اقبالی

مهندسی محیط زیست

عضو کمیته علمی

دانشگاه زنجان

10

مجتبی

شوریان

مهندسی عمران-منابع آب

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید بهشتی

11

سعید

علی محمدی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید بهشتی

12

حسین

علیزاده

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه علم و صنعت

13

رامین

رستمی

مهندسی منابع آب

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

14

حسین

شیبانی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید بهشتی

15

سعید

موحدی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

16

محمد

نوروزی میانجی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

17

صادق

واعظی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

18

علی اصغر

بالسینی

مواد و مصالح

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

19

محمدرضا

اسماعیلی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

20

آرش

گورابجیری پور

زمین شناسی مهندسی

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

21

علی

خانی

شیمی محیط زیست

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

22

پوریا

قاسمی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

23

وحید

رحمانی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

24

فرزاد

آقایاری

مهندسی زمین شناسی

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

25

فرزاد

کبری نیا

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

26

عیسی

آزادی

مهندسی زمین شناسی

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

27

مهسا

مقدمی

ژئوتکنیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

28

علیرضا

انصاری

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

29

علی

قهرمانی

مهندسی صنایع

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

30

پیمان

مهیار

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

31

امید

رسولی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

32

امین

محمدی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

33

علیرضا

آریامنش

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

34

رضا

کبیری

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

35

سعیده

نجفلو

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

36

پریسا

کریمی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

37

فواد

کریمی

مهندسی عمران-سازه

مدیر گروه و عضو هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

38

بهزاد

صدر

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

39

آرش

نعمتی

مکانیک سیالات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

40

مهدی

مددی

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

41

مجید

خاکسار

مهندسی عمران

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

42

اکبر

اشرفی

طراحی ساخت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

اعضای کمیته علمی معماری

 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

دانشگاه

1

شهرام

ناصح زاده

معماری

دبیر اجرائی –عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

فدرا

امینی بدر

معماری

مدیر گروه-عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

بیتا

باقری

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

کیارش

افتخاری

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

زهره

صلواتی زاده

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

حسن

ستاری

معماری

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

7

محمد

عزتی

برنامه ریزی شهری

معاونت معماری و شهرسازی

شهرداری کلانشهر تبریز

8

لیلا

مختاری

معماری

مدرس دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

محمد

جدیری عباسی

معماری

مدیر گروه-عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

10

مهسا

فرامرزی

معماری

مدیر گروه-عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

11

محمدرضا

پاکدل

معماری

معاونت دانشکده معماری و شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

12

شهاب

آدم نوه سی

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

13

رضا

دیزجی

معماری

مدیر گروه-عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند

14

غلامرضا

ایرانی

معماری

کارشناس ارشد

معاونت معماری و شهر سازی شهرداری تبریز

15

سعید

موسوی

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

16

ساناز

حق شناس

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

17

ناهید

کهنموئی

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه غیر انتفاعی بنی اکرم

18

آمنه

هاشمی

معماری

عضو هئیت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

19

لاچین

اسمعیلی

گرافیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

20

رضا

رضالو

باستانشناسی

عضو کمیته علمی

دانشگاه محقق اردبیلی

21

حسین علیزاده باستان شناسیی عضو کمیته علم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

22

علی

تقی پور

برنامه ریزی شهری

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

23

هادی

رشتبری

برنامه ریزی شهری

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

مشخصات اعضاي هيئت اجرايي

رديف

نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

علی

سلیمی شاملو

ریاضی کاربردی

رئیس همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

شهرام

ناصح زاده

معماری

دبیر اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

رضا

وجدی

دامپزشکی

مدیر کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

اکبر

اشرفی

طراحی ساخت

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

محمد

نوروزی میانجی

مهندسی عمران

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

حبیب

خدابنده

حشره­شناسی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

سعید

موحدی

عمران

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

قادر

حسن­زاده

روابط بین الملل

مسئول اطلاع رسانی و انتشارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

سعید

سلیمانی

مدیریت کشاورزی

مسئول وب­سایت همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

سیدفرج

مختاری

ادبیات فارسی

مسئول کمیته اسکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

رضا

کبیری

مهندسی عمران

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

12

سعید

جعفری

معماری

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

13

رضا

یعقوبی

معماری

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

14

کریم

جهانگیری

زبان انگلیسی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

15

حسن

اسکندرنیا

برق

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

16

 

عبدلهی

 

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com