دانلود فایل فرمت مقاله

 

تعداد صفحه مقاله کامل: با چکیده فارسی و انگلیسی حداكثر 7 صفحه در محيط Word 2007

فاصله خطوط: يك (single) حاشيه­ها: 5/2 سانتي متر از هر طرف

نوع قلم: فارسي B-lotus 12 و انگليسي Times New Roman 11

نحوه ارسال: صرفا از طريق سايت همایش به نشاني http://conference.m-iau.ac.ir  

 

عنوان فايل ارسالي: نام خانوادگي نويسنده اول

مستندنگاری داده های سفالی .................( (B-lotus bold 12

حسین علیزاده  (B-lotus bold 11 )

1 - استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

مشخصات نويسنده/ نويسندگان: رتبه علمي، گروه، دانشگاه و شهر محل كار B-lotus 10) )

*نويسنده مسئول  

متن مقاله: متن مقاله شامل چكيده (حداكثر در 250 كلمه اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و نتایج مهم مقاله باشد)، کلمات کليدي: حداکثر 6 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند.

مقدمه، مواد و روشها، نتايج و بحث، منابع و چكيده انگليسي با فونت فارسي B-lotus 12 و انگليسي Times New Roman 11    

اشکال و تصاویر: همه اشکال­ بايد داراي عنوان  و منبع بوده به ترتيب شماره گذاري شوند. هر شکل بايد در وسط صفحه قرار داده شود. عنوان شکل کاملاً گویا و در پایین آن آورده شود.

منابع پایانی:

ب) کتاب یا مقاله فارسی یا انگلیسی

نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده(گان)، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب یا مقاله، شماره جلد (در صورت وجود)، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات مقاله درج شود.

 

ورود کاربران

برای شرکت در همایش ها باید حساب کاربری ایجاد نمائید


بالا
saeed_sol@yahoo.com